Thông báo bồi dưỡng HSSV tham dự kỳ thi tay nghề năm 2018

Thông báo bồi dưỡng HSSV tham dự kỳ thi tay nghề năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 3699/KH-SLĐTBXH ngày 12/12/2017 về tổ chức kỳ thi tay nghề Thành phố năm 2018. Trường CĐN Việt Nam - Hàn Quốc ban hành Thong báo số 132/TB-VNHQ về việc đăng ký danh sách bồi dưỡng HSSV tham dự kỳ thi tay nghề năm 2018.